BEKLEME SÜRESİNİN (İDDET MÜDDETİ) KALDIRILMASI

Şub 27, 2023

4721 sayılı Türk Medeni Kanununda kadın için öngörülen bekleme süresine göre, evlilik herhangi bir sebeple sona ermişse evliliği sona eren kadın, evliliğin sona ermesinden başlayarak üç yüz gün geçmedikçe evlenemez. (TMK m. 132 f. I) Kadın için öngörülen bekleme süresi Evlendirme Yönetmeliğinde, kan karışımını önlemek amacı ile evliliği son bulan kadının yeniden evlenmesi için gereken üç yüz günlük süre olarak tanımlanmıştır. 

Soy bağı karışıklığına sebebiyet vermemek amacıyla evliliği sona eren kadın için kanunda bir bekleme süresi öngörülmüştür. Evliliği sona eren erkek için bir bekleme süresi söz konusu olmadığından evliliği sona eren erkek hemen evlenebilir. 

Boşanma davasının sonuçlanmasından sonra 300 gün içerisinde çocuğun dünyaya gelmesi halinde, çocuğun babasının kadının eski kocası olacağı karine olarak kabul edilir. Çocuk evliliğin sona ermesinden başlayarak üç yüz gün içinde doğmuş ve ana da bu arada yeniden evlenmiş olursa, ikinci evlilikteki koca baba sayılır. Bu karine çürütülürse ilk evlilikteki koca baba sayılır. 

Kadın için öngörülen bekleme süresi kesin olmayan evlenme engellerindendir. Kadın için öngörülen bekleme süresine uymadan yapılan evlenmeler ise geçerli olup iptal edilmesi de mümkün değildir. 

Evliliği sona eren kadının üç yüz günlük bekleme süresi için Kanunda öngörülen hallerin gerçekleşmesi durumunda bu süresinin kaldırılmasını istemesi mümkündür. Üç yüz günlük bekleme süresi, boşanma kararının kesinleşme tarihinden itibaren başlayacaktır.

İDDET MÜDDETİNİN KALDIRILMASI DAVASI

Bu davanın açılması yoluyla mahkeme tarafından iddet müddetinin kaldırılması için iki ihtimal öngörülmüştür:

1. Boşanmış olan kadın hamile olmadığını ispatı,

2. Boşanan çiftin yeniden birbirleriyle evlenmek istemeleri

Kadının hamile olmadığı, hamileliğin mevcut olmadığına dair tıbbi bulgu ve deliller ile ispatlanmalıdır. Yalnızca beyan yeterli olmayacaktır. Kadının önceki evliliğinden gebe olmadığının anlaşılması halinde mahkeme süreyi kaldırır. Evliliği sona eren kadının gebe olmadığı anlaşıldığında sona eren evliliğinden kaynaklanabilecek bir soy bağı karışıklığı artık söz konusu olmaz. Aile mahkemesi tarafından bekleme süresinin kaldırılması için evliliği sona eren kadının gebe olmadığının doktor raporu ile belgelenmiş olması gerekmektedir. 

- Davacı Emine, eşi Mustafa G.´den Ereğli 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2001/181 esas, 2001/453 karar nolu 08.03.2004 tarihinde kesinleşen kararı ile boşanmış ve 14.04.2004 tarihinde de bu davayı açmıştır. Dosya arasında bulunan Konya Ereğli Devlet Hastanesinin 16.04.2004 günlü raporunda davacının gebe olmadığı da belirtilmektedir. Gerçekleşen bu durum karşısında Türk Medeni Kanununun 132/son maddesi uyarınca davanın kabulü gerekirken yazılı şekilde hüküm tesisi doğru olmamıştır. (Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, 07.10.2004, 9915-11376)

Evliliği sona eren eşlerin yeniden birbirleriyle evlenmek istemeleri halinde aile mahkemesi evliliği sona eren kadın için öngörülen üç yüz günlük bekleme süresini kanun gereği kaldırmak zorundadır. 

Bekleme süresinin kaldırılması davasında yetkili mahkeme, hakkında bekleme süresi uygulanacak kadının yerleşim yeri mahkemesidir. Görevli mahkeme ise aile mahkemesidir. Aile mahkemesinin bulunmadığı yerlerde asliye hukuk mahkemeleri, aile mahkemesi sıfatıyla görevli olmaktadır. 

Bu dava hasımsız bir davadır. Davada yalnızca davacı taraf bulunmaktadır.  

Yeniden evlenmede bekleme süresinin hakim tarafından kaldırılması aile hukukundaki çekişmesiz yargı işi olarak HMK m. 382. F. II/b.4 hükmünde gösterilmiştir. Bölge adliye mahkemesi hukuk dairelerinden verilen yeniden evlenmede bekleme süresinin hakim tarafından kaldırılmasına ilişkin kararlar hakkında temyiz yoluna başvurulamaz. 

Bu dava, çekişmesiz yargı işi olması sebebi ile hukuki işlemler süresinde ve usulünce yapıldığı takdirde bir hafta ile bir ay içerisinde sonuçlanabilmesi mümkündür. 

 

 

 

 

 

 

Ortak2
Ortak3

İLETİŞİM

Size ulaşabilmemiz için lütfen aşağıdaki formu eksiksiz olarak doldurun.