İSTİSNAİ OLARAK TÜRK VATANDAŞLIĞININ KAZANILMASI

Şub 19, 2021

VATANDAŞLIK

Vatandaşlık kavramı en genel kabul gören tanımlamaya göre, “Devletin tek taraflı, egemenlik hakkını kullanarak, koşullarını ve hükümlerini saptadığı bir hukukî statüyü gerçekleştiren fert ile arasında kurulan bir hukukî bağ.” olarak kabul edilmektedir.

TÜRK VATANDAŞLIĞININ KAZANILMASI

Doğumla kazanılan Türk vatandaşlığı, soy bağı veya doğum yeri esasına göre kendiliğinden kazanılır. Doğumla kazanılan vatandaşlık doğum anından itibaren hüküm ifade eder.

 • Soy Bağı Esasına Göre Kazanılan Vatandaşlık: 

Soy bağı ile kazanılan vatandaşlık, çocuğun doğumu anında soy bağı ile bağlı bulunduğu Türk vatandaşı ana veya babanın vatandaşlığını kazanmasını ifade eder.

Soy bağı ile Türk vatandaşlığının kazanılmasında; ana veya babadan yalnız birinin, doğum anında Türk vatandaşı olması yeterli olup diğerinin yabancı bir devlet vatandaşı olması Türk vatandaşlığının kazanılmasına engel teşkil etmez.

 • On Sekiz Yaşını Tamamladıktan Sonra Doğuma İlişkin Yurtdışından Yapılan Bildirimler :

Yurt dışında yaşayan ve on sekiz yaşını tamamladığı halde doğumuna ilişkin bildirimde bulunulmayan kişilerin aile kütüğüne tescili, Türk vatandaşı ana veya babadan dolayı Türk vatandaşlığını kazandıklarının Bakanlıkça yapılacak inceleme sonucunda tespiti halinde mümkündür. 

DOĞUM YERİ ESASINA GÖRE TÜRK VATANDAŞLIĞININ KAZANILMASI

Türkiye´de doğan ve ana ve babasının belli olmaması veya vatansız bulunması ya da milli kanunları gereğince vatandaşlık kazanamaması gibi nedenlerle herhangi bir devletin vatandaşlığını kazanamayan çocuk, doğumundan itibaren Türk vatandaşlığını kazanır. 

Türkiye´de bulunmuş çocuk, Türkiye dışında doğduğu sabit olmadıkça Türkiye´de doğmuş sayılır. Yaşının küçüklüğü nedeniyle kendisini ifade edemeyen bulunmuş çocuklar kolluk görevlilerinin veya ilgili kurumların bu durumu belirten tutanaklarına veya ilgililerin beyanına dayanılarak bulundukları yerin nüfus kütüklerine tescil edilir.

GENEL HÜKÜMLERE GÖRE TÜRK VATANDAŞLIĞININ KAZANILMASI

5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 11 inci maddesi uyarınca Türk vatandaşlığını kazanmak isteyen yabancılarda;

 1. Kendi millî kanununa, vatansız ise 4721 sayılı Türk Medenî Kanununa göre ergin ve ayırt etme gücüne sahip olmak.

 2. Başvuru tarihinden geriye doğru Türkiye´de kesintisiz beş yıl ikamet etmiş olmak.

 3. Türkiye´de yerleşmeye karar verdiğini; Türkiye´de taşınmaz mal edinmek, iş kurmak, yatırım yapmak, ticaret ve iş merkezini Türkiye´ye nakletmek, çalışma iznine tabi olarak bir iş yerinde çalışmak ve benzeri davranışlarla teyit etmiş olmak veya Türk vatandaşı ile evlenmek, ailece müracaat etmek, daha önce Türk vatandaşlığını kazanmış olan ana, baba, kardeş ya da çocuk sahibi olmak veya eğitimini Türkiye´de tamamlamak.

 4. Genel sağlık bakımından tehlike teşkil eden bir hastalığı bulunmamak.

 5. Toplum içinde birlikte yaşamanın gerektirdiği sorumluluk duygusu ile davranarak iyi ahlak sahibi olduğunu göstermek, davranışları ile çevresine güven vermek, toplumca hoş karşılanmayan ve toplum değerlerine aykırı kötü alışkanlığı bulunmamak.

 6. Toplumsal yaşama uyum sağlayabilecek düzeyde Türkçe konuşabilmek.

 7. Türkiye´de kendisinin ve bakmakla yükümlü olduğu kimselerin geçimini sağlayacak gelire veya mesleğe sahip olmak.

 8. Millî güvenlik ve kamu düzeni bakımından engel teşkil edecek bir hali bulunmamak şartları aranır.

   İSTİSNAİ OLARAK TÜRK VATANDAŞLIĞININ KAZANILMASI

5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 12 nci maddesi uyarınca: 

1-) Millî güvenlik ve kamu düzeni bakımından engel teşkil edecek bir hali bulunmamak şartıyla Bakanlığın teklifi, Bakanlar Kurulunun kararı ile aşağıda belirtilen yabancılar Türk vatandaşlığını kazanabilirler. 

-        Türkiye´ye sanayi tesisleri getiren veya bilimsel, teknolojik, ekonomik, sosyal, sportif, kültürel, sanatsal alanlarda olağanüstü hizmeti geçen ya da geçeceği düşünülen ve ilgili bakanlıklarca haklarında gerekçeli teklifte bulunulan kişiler.

-        4/4/2013 tarihli ve 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun 31 inci maddesinin birinci fıkrasının (j) bendi uyarınca ikamet izni alanlar ile Turkuaz Kart sahibi yabancılar ve bunların yabancı eşi, kendisinin ve eşinin ergin olmayan veya bağımlı yabancı çocuğu.

-        Vatandaşlığa alınması zaruri görülen kişiler. 

 TÜRK VATANDAŞLIĞININ YATIRIM YOLU İLE KAZANILMASINDA GEREKLİ OLAN YATIRIM ŞARTLARI

 • En az 500.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz ya da karşılığı Türk Lirası tutarında sabit sermaye yatırımı gerçekleştirmek

 • En az 250.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz ya da karşılığı Türk Lirası tutarında taşınmazı satın alıp tapu kayıtlarına üç yıl satılmaması şerhi koydurmak

 • En az 50 kişilik istihdam oluşturmak,

 • En az 500.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz ya da karşılığı Türk Lirası tutarında mevduatı Türkiye’de faaliyet gösteren bankalara yatırıp üç yıl tutacağına dair taahhütte bulunmak

 • En az 500.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz ya da karşılığı Türk Lirası tutarında Devlet borçlanma araçlarını satın alıp üç yıl tutacağına dair taahhütte bulunmak.

TÜRK VATANDAŞLIĞININ YATIRIM YOLU İLE KAZANILMASINDA İZLENMESİ GEREKEN SÜREÇ

1-) Yönetmelik’in 20 nci maddesinde belirtilen yatırım şartlarından birinin yerine getirilmesi ve ilgili kurumdan Uygunluk Belgesi’nin alınması,

2-) 6458 sayılı Kanun’un 31 inci maddesinin birinci fıkrasının (j) bendi uyarınca kısa dönem ikamet izni alınması,

3-) Yatırım yoluyla Türk Vatandaşlığı kazanılması için ikamet edilen İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğüne başvuru yapılması.

VATANDAŞLIK BAŞVURUSU NEREYE YAPILMALIDIR?

4/4/2013 tarihli ve 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun 31 inci maddesinin birinci fıkrasının (j) bendi uyarınca ikamet izni alan yabancılar ile turkuaz kart sahipleri yatırım yolu ile Türk vatandaşlığına başvurabilirler.

Türk Vatandaşlığının kazanılmasında başvurular yurt içinde yerleşim yerinin bulunduğu valiliğe (il nüfus ve vatandaşlık müdürlüğü), yurt dışında ise dış temsilciliklere bizzat veya bu hakkın kullanılmasına ilişkin özel vekâletname ile yapılır. Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmez.

YABANCILARIN YATIRIM YOLU İLE VATANDAŞLIĞA MÜRACAATLARINDA KANUNİ SINIRLAMALAR

Herhangi bir sınırlama olamayıp diğer taraftan gayrimenkul edinimi ile Türk Vatandaşlığına müracaatta 6302 sayılı Kanun ile değişik 35. maddesi uyarınca Türkiye 183 ülkenin vatandaşlarına karşılıklılık şartı aranmaksızın taşınmaz alma imkânı sağlamıştır. Ancak, 1062 sayılı Mukabele-i Bilmisil Kanunu uyarınca Türkiye’de bulunan taşınmaz mallarına hazinece el konulduğundan Suriye vatandaşları Gayrimenkul edinim yolu ile Türk Vatandaşlığına müracaat edemezler.

İSTİSNAİ YOLDAN TÜRK VATANDAŞLIĞI EDİNİMİ AMACIYLA YAPILAN BAŞVURULARDA VEKÂLETNAME

Uygunluk belgesi alınması, kısa dönem ikamet izni başvurusu, ikamet izin kartının teslim alınması ve vatandaşlık başvurusu için gerekli bilgi ve belgelerin sunulması yabancının ülkeye girişine ihtiyaç olmaksızın özel vekâletname ile bu hususun vekâletnamede açıkça yazılmış olması durumunda uzaktan sonuçlandırılabilir.

UYGUNLUK BELGESİ

Yabancı yatırımcılarca gerek vatandaşlık gerekse ikamet izni başvurularında kullanılmak üzere 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliği 20 nci maddesinde yer alan asgari yatırım şartının sağlandığını tespit etmek amacıyla ilgili kurumlarca düzenlenen belgedir.

Aşağıda yazılı kurumlardan seçilen yatırım yolu hangisi ise uygunluk belgesi alınacak yerler:

 • Sabit Sermaye yatırımı için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından (Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü),

 • Taşınmaz satın alımı için Çevre ve Şehircilik Bakanlığından (Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü),

 • İstihdam oluşturanlar için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından (Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğüne),

 • Mevduatı yatırımı için Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan (Finansal Tüketici İlişkileri Daire Başkanlığına),

 • Devlet Borçlanma araçlarını satın alanlar için Hazine ve Maliye Bakanlığından,

 • Gayrimenkul Yatırım Fonu katılma payı veya Girişim Sermayesi yatırım fonu katılma payı alanlar için Sermaye Piyasası Kurulundan (Aracılık Faaliyetleri Dairesi Başkanlığı)

Belirtilen şartları taşıyan ve ilgili kurumlarca adına uygunluk belgesi düzenlenen kişiler 6458 sayılı Kanunun 31 inci maddesinin (j) bendi kapsamında ikamet izni için ikamet ettiği İl Göç İdaresi Müdürlüğüne ya da İstanbul ve Ankara’da faaliyette bulunan Özel Ortak Ofislere başvurur.

Genel Müdürlüğümüze gönderilmek üzere İstanbul ve Ankara’da faaliyette bulunan Özel Ortak Ofislere diğer illerimizde ise İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğüne başvurarak adlarına vatandaşlık dosyaları düzenlenmektedir.

Vatandaşlık dosyası düzenlerken aşağıdaki yazılı belgelere ihtiyaç vardır:

 • Kişinin hangi devlet vatandaşı olduğunu gösterir pasaport veya benzeri belge,

 • Kişinin Kimlik Bilgileri ve aile bağlarını gösterir nitelikte kendi ülke resmi makamlarından alınan ve usulüne uygun onaylatılmış resmi belge,

 • Bekarlık, evlilik, boşanma, ölüm olaylarını gösterir kendi ülke resmi makamlarından alınan ve usulüne uygun onaylatılmış resmi belge (Evlilik tarihi gün/ay/yıl olacak şekilde mutlaka olmalıdır),

 • Kişiler veya vekili tarafından ıslak imzalı doldurulacak başvuru formu (Vat-4),

 • Dosyada başvurusu bulunan her bir birey için kişi başı 15,00 TL Defterdarlıklar içindeki Muhasebe Müdürlüğüne veya Kaymakamlık içindeki Mal müdürlüğüne yatırılacak vatandaşlık başvurusu hizmet bedeli. 

VATANDAŞLIK BAŞVURULARIN SONUÇLANDIRILMASI

Yabancıların vatandaşlık başvuruları Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce değerlendirilir; milli güvenlik ve kamu düzeni bakımından engel teşkil edecek herhangi bir durumu bulunmayan kişilerin Türk Vatandaşlığını kazanmalarına ilişkin karar Cumhurbaşkanı’nın onayına sunulur. Nihai karar Cumhurbaşkanı tarafından verilmektedir.

 

 

 

 

 

 

 

Ortak2
Ortak3

İLETİŞİM

Size ulaşabilmemiz için lütfen aşağıdaki formu eksiksiz olarak doldurun.