1 km/s FAZLA HIZDAN YAZILAN TRAFİK CEZASININ İPTALİ

Ara 17, 2021

T.C.

BUCAK

SULH CEZA HÂKİMLİĞİ

DEĞİŞİK İŞ KARAR

DEĞİŞİK İŞ NO    : 2021/549 D.İş

HAKİM  :

KATİP    :

DAVACI : K.H.

İTİRAZ EDEN       : ÜMMÜ GÜLSÜM UYSAL, Meltem Mah. Meltem Bulvarı, No:13B/11 Muratpaşa/ ANTALYA

KARARINA İTİRAZ EDİLEN : BUCAK BÖLGE TRAFİK DENETLEME İSTASYON AMİRLİĞİ

İTİRAZIN KONUSU            : 25/05/2021 tarih ve MA-72736908 seri numaralı idari para cezasına itiraz

İTİRAZ TARİHİ    : 01/06/2021

KARAR TARİHİ    : 20/10/2021

Yukarıda açık kimliği yazılı muteriz tarafından idari para cezasına  karşı başvurusu üzerine hâkimliğimizce yapılan yargılama sonunda ;

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

İtiraz eden Ümmü Gülsüm Uysal´ın Hakimliğimize sunmuş olduğu itiraz dilekçesi ile Bucak Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği´nin 25/05/2021 tarihli MA 72736908 sayılı İdari Para Cezası Karar Tutanağının itiraz dilekçesinde belirtmiş olduğu nedenlerden dolayı iptalini talep etmiştir.

İtiraz edenin başvurusu üzerine yapılan ön incelemede, itirazın 5326 Sayılı Kabahatler Yasasının 27/1.maddesine göre belirlenen yasal 15 günlük süre içinde yapıldığı ve aynı Yasanın 28/1 maddesi uyarınca mahkememizin itiraza bakmaya yetkili olduğu anlaşılmış olduğundan, usul yönünden bir eksiklik olmadığı sonucuna varılmıştır.

Başvuru usul yönü itibariyle kabul edildiğinden, esas yönünden değerlendirme yapılması amacıyla 5326 Sayılı Kabahatler Yasasının 28/2-3 maddesi uyarınca dilekçenin bir örneği Bucak Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği´nden, varsa cevaplarını yasal 15 günlük süre içerisinde bildirilmeleri istenmiş, gelen yazı cevapları ile itiraza konu idari yaptırım kararına ilişkin işlem dosyasının onaylı bir sureti Bucak Trafik Denetleme Büro Amirliğinden  alınarak incelenmiş ve delil olmak üzere dosya içine alınmıştır.

Başvuru konusu idari yaptırım miktarının 314,00TL olduğu ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 28/10 maddesi dikkate alınarak Hakimliğimizce verilen iş bu karara karşı itiraz yolunun kapalı olduğu kanaatine varılmıştır.

İtiraz dilekçesi, kabahat dosyası  itiraza konu idari para cezasına ilişkin tüm bilgi ve belgeler ile dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde; Başvuranın hız sınırı 110 km/saat olan ve %10´luk tolerans ile birlikte en fazla 121 km/saat olması gereken yerde 122 km/saat hız yaptığı gerekçesiyle hakkında idari para cezası düzenlendiği anlaşılmıştır. İtiraz edenin en fazla 121km/saat hız yapması gereken yerde 122 km/saat olarak ölçülen hızındaki 1 km/saat şeklindeki ihlalin tespitinde radar ölçüm cihazında hata payının olabileceği veya belli bir süre seyir halinde iken 1 km hız aşımının makul karşılanabileceği, ayrıca Yargıtay 19.Ceza Dairesi´nin 21/05/2015 tarih 2015/2561 esas ve 2015/1825 karar sayılı kararında  ".. aradaki fark olan 1 km/s hızın sürücü tarafından yol durumuna göre trafik akışında ayarlanmasının kolay olmadığı.." şeklinde belirtildiği de dikkate alınarak 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 28/8-b maddesi uyarınca idari yaptırım kararına yönelik itirazın kabulüne karar verilmesi gerektiği kanaatine varılmıştır.

HÜKÜM: Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere,

1-İdari yaptırım kararına karşı başvuran ÜMMÜ GÜLSÜM UYSAL´ın İTİRAZININ KABULÜ ile; 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 28/8-b maddesi uyarınca, Bucak Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği´nin 25/05/2021 tarihli MA 72736908 sayılı idari yaptırım kararının KALDIRILMASINA,

2-İlgili kurumun sıfatı dikkate alınmak suretiyle, yargılama giderlerinin kamu üzerinde bırakılmasına,

3-İşbu kararın başvuran ile ilgili Kuruma, 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 29/4 maddesi uyarınca AYRI AYRI TEBLİĞİNE,

4-İdari yaptırım kararının ilgili vergi dairesi müdürlüğüne gönderilmiş olması halinde iade/kaldırma işlemlerinin, ilgili kurum tarafından yerine getirilmesine,

5-İşbu karara karşı kanun yoluna başvurulamayacağına ve kesin nitelikte olduğuna,

Dair, dosya üzerinden yapılan inceleme neticesinde tarafların yokluğunda, idari para cezasının miktarı itibariyle Kabahatler Kanunu´nun 28/10 hükmü uyarınca KESİN olmak üzere  karar verildi.

Katip                                                                                                                                                         Hakim

Ortak2
Ortak3

İLETİŞİM

Size ulaşabilmemiz için lütfen aşağıdaki formu eksiksiz olarak doldurun.