MİRASIN HÜKMEN REDDİ

Ara 08, 2021

Yargıtay 14. Hukuk Dairesi’nin 22.10.2015 karar  tarihli  2015/12078 Esas-2015/9380Karar sayılı Yargıtay kararı

Yargıtay kararı mahkemesi: Bakırköy 8. Asliye Hukuk Mahkemesi

TARİHİ: 29/04/201

NUMARASI: 2012/16-2014/175

Davacılar vekili tarafından, davalılar aleyhine 16.01.2012 gününde verilen dilekçe ile mirasın hükmen reddinin istenmesi üzerine yapılan duruşma sonunda; davanın kabulüne dair verilen 29.04.2014 günlü hükmün Yargıtay’ca incelenmesi davalılar vekilleri tarafından istenilmekle süresinde olduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra dosya ve içerisindeki bütün kağıtlar incelenerek gereği düşünüldü:

-KARAR-

Dava, mirasın hükmen reddi isteğine ilişkindir.

Davacılar, müritleri E….E’in vefat ettiğini, vefatı sonunda borcunu ve alacağını bilmedikleri için küçük miktarlı borçlarını kapatmaya çalıştıklarını, murislerinin sağlığında kurduğu şirketin iflas ettiğini ve yüklü miktarda borç altına girdiğini, SGK Başkanlığından ve vergi dairelerinden kendilerine gönderilen borç yazıları ile terekesinin borca batık olduğunu öğrendiklerini, murisin mirasının borca batık olması nedeniyle mirası kayıtsız ve şartsız reddettiklerini, mirasın reddine karar verilmesini talep ve dava etmişlerdir.

Mahkemece, davanın kabulü ile muris E…..E’in terekesinin TMK’nın 605.maddesi uyarınca borca batık olduğunun tespitine karar verilmiştir.

Hükmü, davalı kurumlar vekilleri temyiz etmiştir.

Ret süresi sona ermeden mirasçı olarak tereke işlemlerine karışan, terekenin olağan yönetimi niteliğinde olmayan veya murisin işlerinin yürütülmesi için gerekli olanın dışında işler yapan ya da tereke mallarını gizleyen veya kendisine maleden mirasçı, mirası reddedemez.(TMK M.610/2)

Davacıların, rızaen murisin ölümden sonraki bir tarihte yeniden yapılandırma sonucu Sosyal Güvenlik Kurumuna olan prim borçlarını ödemek suretiyle mirası sahiplendikleri anlaşılmakla mirasçıların ret hakkı düşmüştür. Bu nedenle mahkemece davanın reddi gerekirken yazılı şekilde hüküm kurulması doğru görülmemiştir.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA, kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere 22.10.2015 tarihinde oy birliği ile karar verildi.

Ortak2
Ortak3

İLETİŞİM

Size ulaşabilmemiz için lütfen aşağıdaki formu eksiksiz olarak doldurun.